راه حل
  • سیستم مدیریت بهره وری انرژی
  • سیستم تغذیه ایزوله پزشکی
  • راه حل نظارت بر مصرف انرژی برای ایستگاه پایه
  • راه حل نظارت بر توزیع دقیق برای IDC
  • Cloud Platform For Power IOT
  • راه حل سیستم مدیریت انرژی شمع شارژ
  • راه حل مانیتورینگ گذرگاه هوشمند
  • سیستم کنترل دمای بی سیم
محصولات